Skočiť na hlavný obsah

Podmienky používania

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GmbH, Siezenheimer Straße 39a, A-5020 Salzburg.

Autorizovaní predajcovia značky Jaguar Land Rover a spoločnosť Jaguar Land Rover Austria GMBH vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti informácií na tejto webovej stránke.

Spoločnosť Jaguar Land Rover neustále zdokonaľuje konštrukciu, dizajn, výrobu a špecifikácie svojich vozidiel, takže neustále dochádza k ich zlepšovaniu a úpravám. Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie najaktuálnejších informácií o produktoch a špecifikáciách, táto webová stránka by sa nemala považovať za neomylného sprievodcu produktmi a službami spoločnosti Jaguar Land Rover. Táto stránka nepredstavuje ani ponuku na predaj konkrétneho vozidla. Dovozcovia a predajcovia nie sú zástupcami spoločnosti Jaguar Land Rover a nemajú oprávnenie zaväzovať spoločnosť Jaguar Land Rover k akýmkoľvek výslovným alebo implicitným záväzkom alebo vyhláseniam. Akékoľvek odkazy na rýchlosti alebo výkony na tejto webovej stránke by sa nemali chápať ako nabádanie k nebezpečnej jazde alebo k prekračovaniu zákonných rýchlostných limitov.

Všetky údaje o spotrebe paliva sú v súlade so smernicou 93/116/EÚ a boli vypočítané na základe rovnakého testovacieho cyklu, ktorý sa používa na oficiálnu klasifikáciu emisií výfukových plynov. Nemožno ich porovnávať s predchádzajúcimi údajmi pre jazdu ustálenou rýchlosťou/mestskú jazdu a lepšie zodpovedajú skutočnej spotrebe paliva v reálnej cestnej premávke. Pri bežnom používaní sa skutočné hodnoty spotreby paliva môžu líšiť od štandardných hodnôt v závislosti od štýlu jazdy, stavu vozovky, dopravných podmienok, poveternostných podmienok a stavu vozidla. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na svojho predajcu.

 

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVO

Všetky práva, vrátane autorských práv a práv na databázy, na tejto webovej stránke a jej obsahu vlastní alebo licencuje spoločnosť Jaguar Land Rover alebo ich inak využíva spoločnosť Land Rover na základe platných zákonov alebo povolenia vlastníka autorských práv. Kopírovanie, rozmnožovanie, opätovné publikovanie, sťahovanie, distribúcia, zverejňovanie alebo prenos akéhokoľvek textu, fotografií, grafiky, log, tlačidiel, ikon, obrázkov a ich častí a vykonávanie ich úprav, ako aj všetkých podkladových zdrojových kódov a softvéru na akékoľvek komerčné alebo verejné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Jaguar Land Rover alebo vlastníka autorských práv je zakázané.

Úprava, modifikácia alebo vytváranie akéhokoľvek materiálu alebo informácií na tejto webovej lokalite alebo ich používanie na iné účely ako na osobné nekomerčné použitie používateľa je zakázané. Túto webovú lokalitu môžete používať len na zákonné účely.

Spoločnosť Jaguar Land Rover si vyhradzuje právo použiť na vlastné účely akýkoľvek materiál zaslaný na túto webovú lokalitu vrátane textu a fotografií, a to buď priamo na tejto webovej lokalite, alebo v akejkoľvek inej forme vrátane propagačných účelov. Spoločnosť Jaguar Land Rover si vyhradzuje právo monitorovať príspevky odoslané na túto webovú lokalitu a upravovať ich alebo odmietnuť.

 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie na našej webovej stránke boli presné, úplné a aktuálne. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s týmito podmienkami, ktoré sa uplatňujú od momentu prvého použitia tejto webovej lokality.

Bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva, poskytujeme vám túto webovú lokalitu a všetky informácie, texty, názvy, fotografie, obrázky, logá, odkazy, ikony a iné materiály (bez obmedzenia) "TAK, AKO SÚ" a "AKO SÚ DOSTUPNÉ" bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky alebo potvrdenia. Najmä nezaručujeme presnosť alebo úplnosť informácií uvedených na tejto webovej lokalite, ani nezaručujeme, že používanie tejto webovej lokality bude neprerušované alebo bezchybné, ani že táto webová lokalita a jej servery neobsahujú počítačové vírusy alebo chyby v programovom kóde.

Spoločnosť Jaguar Land Rover v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť ani žiadnej osobe za škody alebo straty spôsobené používaním akýchkoľvek informácií obsiahnutých na našej webovej lokalite alebo produktov zobrazených na našej webovej lokalite, vrátane, ale bez obmedzenia, nepriamych alebo následných škôd alebo akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z používania alebo v súvislosti s používaním alebo stratou používania, údajov alebo zisku, či už na základe zmluvy, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, vyplývajúcich z používania tejto webovej lokality alebo v súvislosti s ňou.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto podmienok nenesieme zodpovednosť za žiadne nároky súvisiace s funkčnosťou alebo dostupnosťou tejto webovej stránky.

 

OBCHODNÉ ZNAČKY

Všetky názvy, fotografie a logá identifikujúce spoločnosť Jaguar Land Rover sú ochrannými známkami spoločnosti Jaguar Land Rover. Všetky značky, produkty, služby a názvy spoločností tretích strán uvedené na tejto webovej stránke sú ochrannými známkami a obchodnými názvami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Jaguar Land Rover neudeľuje povolenie na ich používanie iným osobám ako vlastníkom. Akékoľvek takéto použitie by predstavovalo porušenie vlastníckych práv.

 

EXTERNÉ ODKAZY

Spoločnosť Land Rover nezastupuje, nezaručuje, neschvaľuje ani nepreberá zodpovednosť za žiadne externé webové stránky, ktoré odkazujú na túto webovú stránku alebo z nej. Akékoľvek externé webové stránky, ktoré navštívite kliknutím na odkaz na tejto webovej stránke, sú mimo kontroly spoločnosti Land Rover a prezeráte si ich výlučne na vlastné riziko.

 

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA SOFTVÉR

Softvér stiahnutý z tejto webovej lokality bol vo všetkých fázach výroby dôkladne skontrolovaný a otestovaný, ale ako pri každom novom softvéri aj tu odporúčame používať antivírusový program. Pred použitím softvéru odporúčame aj zálohovanie aktuálneho obsahu pevného disku. Spoločnosť Land Rover nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie a/alebo stratu údajov vo vašom dátovom alebo počítačovom systéme, ku ktorej môže dôjsť počas používania softvéru. Pred inštaláciou akéhokoľvek softvéru do počítača, ktorý je súčasťou počítačovej siete, sa najprv poraďte so správcom siete.

 

JURISDIKCIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s rakúskym právom. Akékoľvek spory sa riešia výlučne pred rakúskymi súdmi.

Akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je vyhlásené za nezákonné, neplatné alebo inak nevykonateľné z dôvodu právnych predpisov krajín, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, je z tohto ustanovenia vylúčené. Všetky ostatné ustanovenia týchto podmienok zostávajú v plnej platnosti, účinnosti, záväznosti a vykonateľnosti.

Spoločnosť Jaguar Land Rover si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ktorékoľvek z ustanovení všeobecných obchodných podmienok ich zverejnením na internete. Ak nesúhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami, musíte okamžite prestať používať túto webovú lokalitu.

 

Copyright © 2020 Jaguar Land Rover Austria GmbH

 

Kontakt:

Jaguar Land Rover Austria GmbH

Siezenheimer Straße 39a

5020 Salzburg

Rakousko

Telefon:0043 662 21 21-0

Fax: 0043 662 21 21-433

E-mail: info5@jaguarlandrover.com